Dlaczego „ICT for Health”?

Efektem starzejącego się społeczeństwa jest wzrost liczby obywateli z chorobami przewlekłymi, w szczególności  wśród osób starszych zamieszkujących region Morza Bałtyckiego. Jest to wielkim wyzwaniem zarówno dla dobrego samopoczucia obywateli jak również dla publicznego sektora opieki zdrowotnej. Rozwiązania w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez technologię informacyjną i komunikacyjną (ICT), znaną również jako eHealth, oferują rozwiązania tego problemu. Pomoc i usługi, które mają swój wkład w eHealth, oferują lepsze i bardziej wydajne świadczenia w opiece zdrowotnej dla wszystkich.

Zabezpieczenie wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla ludności poprzez rozwiązania ICT

Technologie eHealth umożliwiają pacjentom przejęcie większej odpowiedzialności za ich zdrowie i jakość życia oraz prowadzą do lepszej wydajności kosztów w sektorze zdrowia. Korzystanie z technologii eHealth umożliwia obustronnie korzystną współpracę i włączenie pacjentów oraz współpracowników służby zdrowia w profilaktykę i leczenie chorób przewlekłych. Z ICT można korzystać, aby zagwarantować ludności wysoką jakość profilaktyki zdrowotnej.
Wyższy poziom akceptacji ICT w opiece zdrowotnej jest istotny dla zabezpieczenia opieki zdrowotnej w przyszłości
Mimo że podstawowa technologia eHealth jest już do dyspozycji na rynku, wiedza na jej temat, poziom jej akceptacji oraz korzystanie z niej w sektorze zdrowia są wśród ludności i kadry medycznej są bardzo zróżnicowane. Szeroki zakres zastosowania ICT w sektorze zdrowia jest istotnym warunkiem dla jego rozwoju, realizacji i wdrażania innowacyjnych technologii w profilaktyce zdrowotnej. Dlatego należy wzmocnić kompetencje społeczne, wiedzę i akceptację wśród ludności i współpracowników służby zdrowia w celu korzystania z technologii eHealth w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Jakie są nasze cele?

Wyższa akceptacja ICT w służbie zdrowia

Nawet, gdyby każdy miałby dostęp do podstawowej technologii IC, jak na przykład telefony komórkowe lub komputery, korzystanie z ICT w służbie zdrowia nie jest oczywiste. Poziom akceptacji dla eHealth jest bardzo zróżnicowany zarówno wśród ludności jak i pracowników służby zdrowia. Bez ogólnej akceptacji dla eHealth stałe polepszanie technologii w zakresie profilaktyki zdrowotnej nie jest możliwe. Szeroko zakrojonym celem projektu „ICT for Health“ jest przekonanie obywateli z przewlekłymi chorobami i współpracowników służby zdrowia, aby lepiej przyjmowali eHealth, a ponadto do zakończenia projektu w 2012 roku dysponowali wiedzą, aby korzystać z technologii eHealth podczas badań profilaktycznych
i leczeniu.

Wymiana doświadczeń między krajami i regionami partnerskimi

W czasie trwania projektu biorące udział kraje i regiony będą porównywać i wymieniać doświadczenia w celu ulepszenia kompetencji społecznych ludności i współpracowników służby zdrowia przy korzystaniu z technologii eHealth i aby polepszyć badania profilaktyczne i leczenie starzejącej się ludności.

Popularność eHealth wśród pracowników służby zdrowia i ludności

Ustalona ilość pracowników służby zdrowia i obywateli z chorobami przewlekłymi w uczestniczących regionach wezmą udział w programie pilotażowym, który przygotuje ich do korzystania z technologii eHealth w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych.

Wzmocnienie odpowiedzialności pacjentów za ich własne zdrowie

W regionach przeprowadzających program pilotażowy, obywatele z przewlekłymi chorobami serca przy współpracy z współpracownikami służby zdrowia będą stosować tą technologię poprzez samodzielne monitorowanie dla dodatkowej profilaktyki i przebiegu procesu leczenia. Dodatkowo do samoobserwacji obywatele będą testować program internetowy eLearning, który udostępnia pomoce w nauce przez całe życie w zakresie badań prewencyjnych i leczenia chorób przewlekłych. Program pilotażowy koncentruje się na przewlekłych chorobach serca i może być wzorem dla zastosowań przy innych chorobach chronicznych.

Ulepszenie mobilności obywateli z chorobami chronicznymi

Część obywateli z chronicznymi chorobami serca weźmie udział i programie pilotażowym, podczas którego testowane będą wielojęzyczne elektroniczne karty chorobowe pacjenta. Istotne dane pacjentów z chorobami przewlekłymi będą wprowadzane przez samego pacjenta. Elektroniczna karta pacjenta umożliwia lepszą mobilność obywateli z chronicznymi chorobami, ponieważ ułatwia ona podróże i wyjazdy służbowe w Europie i czyni je bezpieczniejszymi.

Jak osiągniemy nasze cele?

Międzynarodowa współpraca w zakresie zdrowia

Istnieje kilka rozwiązań dla problemów w regionach partnerów projektu. Poszczególne kraje i regiony różnie podchodzą do zagadnień dotyczących tego projektu, dlatego przy wymianie doświadczeń i wiedzy ważny jest międzynarodowy dialog. Projekt ten, w celu wymiany doświadczeń korzysta z rozwiązań ICT jak na przykład „dyskusja online".

Trzy programy pilotażowe dla regionów biorących udział w projekcie

W ramach projektu udostępniono trzy zastosowania pilotażowe z następującymi świadczeniami głównymi: obszerny system w celu samodzielnego monitorowania dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością  serca (WP4), program nauczania w celu lepszego korzystania z eHealth przez pracowników służby zdrowia i obywateli (WP5) oraz osobisty portal zdrowotny  w kilku językach, który umożliwi obywatelom z chorobami przewlekłymi dokumentowanie danych dotyczących zdrowia, co ulepszy ich mobilność w podróżach za granicę (WP6). Wszystkie opracowane rozwiązania zostaną udostępnione i przekazywane przez internet w sieci usługowców służby zdrowia w regionie Morza Bałtyckiego.

Rozpowszechnianie i dialog pomiędzy obywatelami i współpracownikami w służbie zdrowia

Projekt analizuje następstwa i wpływ starzenia się społeczeństwa na system ochrony zdrowia  oraz rozpowszechnia strategie i wzrost wydajności przy stosowaniu eHealth w badaniach profilaktycznych i leczeniu chorób przewlekłych. Wyniki zostaną opublikowane podczas międzynarodowej dyskusji z zainteresowanymi przedstawicielami świata polityki, służby zdrowia i gospodarki z regionu Morza Bałtyckiego.

Jakie są główne działania w ramach projektu?

Realizacja projektu podzielona jest na w sześć części (WP). Części 1 i 2 tworzą strategiczny system ramowy dla sieci ponadkrajowej i wyszczególniają strukturę i organizację współpracy. Wraz z częściami 4 i 6 opracowane  i zrealizowane zostaną rozwiązania i standardy techniczne dla ponadkrajowych zastosowań eHealth w zakresie rozwiązań eHealth. Część 3 koncentruje się na strategiach służących ulepszeniu akceptacji technologii eHealth, a część 5 skupia się na edukacji o technologiach eHealth.

WP1 Zarządzanie i administracja projektem

Oczekiwany wynik: wyższy stopień jakości projektu przez wydajne zarządzanie projektem i działania administracyjne

WP2 Komunikacja i informacja

Oczekiwany wynik: wydajna, wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja oraz rozpowszechniane działalności w ramach projektu i wyników tymczasowych

WP3 Strategie w celu ulepszenia kompetencji społecznych u ludności i łpracowników w służbie zdrowia przy korzystaniu technologii eHealth

Oczekiwany wynik: Zarys i transfer strategii regionalnych i metod zajmujących się zastosowaniem rozwiązań ICT dla osób starszych z chorobami przewlekłymi, łącznie z ulepszeniem zdolności obsługi ICT przez osoby starsze. Służy to kształtowania świadomości i prowadzenia dyskusji pomiędzy przedstawicielami grup ze świata polityki, służby zdrowia i gospodarki. Ponadkrajowa analiza następstw i wpływu starzejącego się społeczeństwa na służbę zdrowia i choroby przewlekłe w regionie Morza Bałtyckiego jest podstawą międzynarodowego dialogu pomiędzy grupami z polityki, służby zdrowia i gospodarki w zakresie potencjału korzystania z eHealth.

WP4 Zaangażowanie obywateli z przewlekłymi chorobami serca w naukę przez całe życie i samodzielne monitorowanie.

Oczekiwany wynik: Systemy przeznaczone do samodzielnego monitorowania i samodzielnej nauki używane są przez 400 pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i pracowników w służbie zdrowia, którzy przekazują bezpośrednie wyniki dotyczące danych zdrowotnych w regionie pilotażowym. Po zakończeniu projektu, usługi te zostaną upowszechnione i przekazane organizacjom i opinii publicznej w regionie Morza Bałtyckiego.

WP5 Kształcenie współpracowników w służbie zdrowia i obywateli z chorobami przewlekłymi w zakresie korzystania z technologii eHealth

Oczekiwany wynik: Kursy szkoleniowe w zakresie  korzystania z technologii eHealth dla pracowników służby zdrowia, obywateli z chorobami przewlekłymi i osób starszych (3 moduły) po jego zakończeniu zostaną zaoferowane opinii publicznej w regionie Morza Bałtyckiego.

WP6 Umożliwienie mobilnym obywatelom  dokumentowania swoich danych medycznych w osobistym, wielojęzycznym portalu zdrowia.

Oczekiwany wynik: Osobisty, wielojęzyczny portal zdrowia z medycznymi informacjami, które rozumiane są również za granicą, wykorzystany jest przez 400 pacjentów z programu pilotażowego WP4. Portal zdrowia i związane z nim świadczenia samodzielnego monitoringu zostaną po jego zakończeniu upowszechnione i przekazane organizacjom i opinii publicznej w regionie Morza Bałtyckiego.

Kim są nasi partnerzy?

Partnerzy projektu składają się z profesjonalistów zatrudnionych w szpitalach, na uniwersytetach, w administracji regionów partnerskich do spraw profilaktyki zdrowotnej oraz  ekspertóz dziedziny telemedycyny z regionu Morza Bałtyckiego. Projekt korzysta z sieci  „eHealth for Regions“ i jego Political Strategic Board (PSB, Polityczna Komisja Strategiczna), które powstały podczas projektu INTERREG IIIB w celu budowania świadomości i jej rozpowszechniania.