denmarkDownload the ICT flyer in Danish.

Hvorfor „ICT for Health”?

Som følge af stigningen i befolkningens gennemsnitsalder, stiger antallet af borgere med kroniske sygdomme, især blandt ældre mennesker i østersøregionen. Denne sammenhæng udgør en stor udfordring både for borgernes sundhed og for det offentlige sundhedsvæsen. Forebyggelsestiltag med udgangspunkt i informations- og kommunikationsteknologi (ICT), også kendt som eHealth, tilbyder en løsning på dette problem. De hjælpemidler og tjenesteydelser, som bidrager til eHealth, giver alle bedre og mere effektive ydelser fra sundhedsvæsenet.

Sundhedsydelser af høj kvalitet gennem ICT-løsninger
eHealth-teknologier gør det muligt for borgeren selv at tage mere ansvar for sin egen sundhed og livskvalitet og fører til en højere omkostningseffektivitet i sundhedssektoren. Brugen af eHealth-teknologier muliggør samarbejde mellem og involvering af borgere og sundhedsfaglige medarbejdere i prævention og behandling af kroniske sygdomme, hvilket begge sider drager nytte af. Samlet set kan ICT bruges til at sikre sundhedsydelser af høj kvalitet til borgerne.

Accepten af ICT på sundhedsområdet er afgørende for fremtidens sundhedsydelser
Selvom eHealth-teknologien allerede er på markedet, er der stor forskel på i hvor høj grad den nye viden udnyttes og brugen af ICT på sundhedsområdet accepteres blandt borgere og sundhedsfaglige medarbejdere. En større udbredelse af ICT på sundhedsområdet er en grundlæggende forudsætning for udvikling, implementering og produktion af innovative eHealth-teknologier. Derfor skal socialkompetencer, viden og accept af brugen af eHealth-teknologier styrkes blandt borgere og sundhedsfaglige medarbejdere i hele østersøregionen.
top

Hvilke målsætninger har vi?

Større accept af ICT på sundhedsområdet
Selv hvis alle havde adgang til grundlæggende ICT-teknologier som f.eks. mobiltelefon og PC, ville brugen af ICT i sundhedssektoren ikke være en selvfølgelighed. Accepten af eHealth varierer såvel blandt borgere som blandt sundhedsfaglige medarbejdere. Uden almen accept af eHealth er den løbende produktion af eHealth-teknologier ikke mulig. Derfor er „ICT for Health“-projektets overordnede målsætning at overbevise borgere med kroniske sygdomme og sundhedsfaglige medarbejdere i partnerregionerne om at være mere åbne overfor eHealth, og at tilegne sig den nødvendige viden til udnyttelsen af eHealth-teknologier i prævention og behandling inden projektets afslutning i 2012.

Udveksling af erfaringer på tværs af grænser
Under projektperioden sammenligner og udveksler de deltagende lande og regioner deres nationale, regionale og lokale strategier til forbedring af borgernes og de sundhedsfaglige medarbejderes socialkompetence til udnyttelse af eHealth-teknologier i forebyggelse og behandling af en aldrende befolkning.
Større kendskab til eHealth blandt sundhedsfaglige medarbejdere og borgere
En gruppe af sundhedsfaglige medarbejdere og borgere med kroniske sygdomme modtager i et pilotprogram, som finder sted i flere af de deltagende regioner, undervisning i, hvordan eHealth-teknologierne skal bruges til forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme.

Større ansvar for eget helbred blandt borgerne
I de regioner, hvor pilotprogrammet gennemføres, anvender borgere med kroniske hjertesygdomme i samarbejde med sundhedsfaglige medarbejdere teknologier til egenmonitorering til sekundærprævention og behandlingsforløb. Udover egenmonitorering tester borgerne et webbaseret eLearning-program, som stiller undervisningsmidler til forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme til rådighed. Pilotprogrammet koncentrerer sig om kroniske hjertesygdomme, som kan bruges som forbillede for anvendelsen til andre kroniske sygdomme.

Forbedring af kronisk syge borgeres mobilitet
En del af borgerne med kroniske hjertesygdomme deltager i et pilotprogram, som tester en flersproget patientjournal. Relevante data optages af den kronisk syge borger selv. En elektronisk journal forbedrer kronisk syge borgeres mobilitet ved at gøre ferie- og forretningsrejser til det europæiske udland lettere og sikrere.
top

Hvordan når vi vore mål?

Samarbejde for sundheden på tværs af landegrænser
Der findes flere løsninger på de problemer, som projektregionerne står overfor. Forskellige lande og regioner har forskellige tilgange til projektets temaer. Derfor er en dialog på tværs af landegrænser væsentlig for udvekslingen af erfaringer og for at man kan lære af hinanden. Projektet bruger ICT-løsninger som f.eks. ”online-diskussioner” til udveksling af erfaringer.

Tre pilotprogrammer i projektregionerne
Indenfor projektets rammer findes tre pilotprojekter med følgende hovedydelser: et stort anlagt system til egenmonitorering for borgere med kronisk hjerteinsufficiens (WP4), oplysningsprogrammer til bedre udnyttelse af eHealth for sundhedsfaglige medarbejdere og borgere (WP5) og en flersproget personlig sundhedsportal, som giver borgere med kroniske sygdomme mulighed for at dokumentere deres sundhedsdata elektronisk, hvorved deres mobilitet ved udlandsrejser forbedres (WP6). Alle udviklede standardiserede løsninger tilbydes og distribueres til udbydere af sundhedstjenester og til offentligheden i østersøregionen gennem et netværk af distributører.
Udbredelse og dialog med borgere og sundhedsfaglige medarbejdere
Projektet analyserer virkningen af et konstant aldrende samfund på sundhedsvæsenet og identificerer og kommunikerer strategier til kapacitetsforøgelse gennem brugen af eHealth i forebyggelsen og behandlingen af kroniske sygdomme. Resultaterne udbredes på tværs af landegrænser gennem en diskussionsrunde mellem repræsentanter for interessegrupper fra politik, sundhedssektor og erhvervsliv i østersøregionen.
top

Hvilke aktiviteter foregår i projektet?

Implementeringen af projektet er opdelt i seks arbejdspakker (WP). Arbejdspakkerne 1 og 2 skaber det strategiske rammesystem for netværket på tværs af landegrænser og specificerer samarbejdets struktur og organisation. Med arbejdspakkerne 4 og 6 udvikles og implementeres standarder for eHealth-systemer på tværs af landegrænser. Arbejdspakke 3 koncentrerer sig om strategier til forbedring af accepten af eHealth-teknologier, og arbejdspakke 5 koncentrerer sig om uddannelse i brugen af eHealth-teknologier.

WP1 Projektledelse og forvaltning Forventet resultat: Høj projektkvalitet gennem effektiv projektledelse og forvaltning.

WP2 Kommunikation og information
Forventet resultat:
En effektiv intern og ekstern kommunikation og udbredelse af projektaktiviteter og mellemresultater.

WP3 Strategier til forbedring af borgernes og de sundhedsfaglige medarbejderes socialkompetence til anvendelse af eHealth teknologier
Forventet resultat:
Oversigt over overførbare regionale strategier og metoder, som beskæftiger sig med brugen af ICT-løsninger til ældre mennesker med kroniske sygdomme, inklusive forbedringen af ældre borgeres evner og kunnen indenfor anvendelsen af ICT. Dette skal hjælpe bevidsthedsdannelsen og diskussionen blandt interessegrupper indenfor politik, sundhedssektor og erhvervsliv. En analyse på tværs af landegrænser af effekten af et konstant aldrende samfund på sundhedsvæsenet og kroniske sygdomme i østersøregionen skal bruges som grundlag for samtaler på tværs af landegrænser mellem interessegrupper indenfor politik, sundhedssektor og erhvervsliv om anvendelsespotentialet i eHealth.

WP4 Hjælp til selvhjælp til borgere med kroniske hjertesygdomme gennem livslang læring og egenmonitorering
Forventet resultat:
Systemer til egenmonitorering og til selvstændig indlæring anvendes af 400 borgere med kronisk hjerteinsufficiens og sundhedsfaglige medarbejdere, som så giver direkte feedback om sundhedsdata i projektregionerne. Ydelserne tilbydes og overføres efter projektets afslutning til organisationer og til offentligheden i østersøregionen.

WP5 Uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere og borgere med kroniske sygdomme i brugen af eHealth-teknologier
Forventet resultat:
Uddannelseskurser i brugen af eHealth-teknologier til sundhedsfaglige medarbejdere, borgere med kroniske sygdomme og ældre mennesker (3 moduler), som under projektet gennemføres af borgere og sundhedsfaglige medarbejdere i pilotprogrammets regioner, og som herefter tilbydes til offentligheden i østersøregionen.

WP6 Facilitering af dokumentation af sundhedsdata i en flersproglig personlig sundhedsportal for mobile borgere
Forventet resultat:
Den flersprogede personlige sundhedsportal med internationalt forståelige medicinske informationer anvendes af 400 borgere fra WP4 pilotprogrammet. Sundhedsportalen og de dermed forbundne egenmonitoreringsaktiviteter tilbydes og overføres efter projektets afslutning til organisationer og til offentligheden i østersøregionen.
top

Hvem er partnerne?

Projektpartnerskabet sammensættes af fagfolk fra hospitaler, universiteter, regionale sundhedsforvaltninger og kommuner samt telemedicineksperter fra østersøregionen. Projektet drager nytte af „eHealth for Regions“-netværket og dets Political Strategic Board (PSB), som blev dannet under et INTERREG IIIB-projekt til bevidsthedsdannelse og udbredelse.
top