Hvorfor ”ICT for health”?

Som følge av at befolkningen stadig blir eldre, øker antall mennesker med kroniske sykdommer. Det gjelder ikke minst blant eldre mennesker i Østersjøregionen. Dette byr på store utfordringer både med tanke på helsetilstanden for den enkelte innbygger, og for det offentlige helsevesenet. Nye løsninger i helsevesenet basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også kjent som e-helse, imøtekommer denne utfordringen. De muligheter og hjelpemidler som e-helse representerer, bidrar til bedre og mer effektive tjenester fra helsevesenet.

Sikring av kvalitativt verdifulle helsetjenester ved bruk av IKT-løsninger for befolkningen

E-helseteknologien muliggjør at pasienten kan ta større ansvar for sin egen helse og livskvalitet, og den fører til en forbedret kostnadseffektivitet i helsesektoren. Bruken av e-helseteknologien muliggjør et samarbeid mellom pasient og ansatte i helsevesenet, og bidrar slik til ”egenhjelp” ved forebygging og behandling av kroniske sykdommer – til gjensidig nytte. IKT kan brukes til å sikre kvalitative og verdifulle helseforebyggende tiltak for befolkningen.

Større aksept for IKT i helsevesenet er avgjørende for sikring av framtidens helsevesen

Selv om grunnleggende e-helseteknologi allerede er bredt tilgjengelig på markedet, varierer graden av kunnskap og teknologi og ønsket om å ta i bruk IKT i helsevesenet betraktelig hos medarbeidere i og brukere av helsevesenet. En mer omfattende bruk av IKT i helsevesenet er en forutsetning for utvikling, omsetning og videreføring av innovative teknologier for helseforebyggende tiltak. Derfor må sosial kompetanse, kunnskap og aksept for bruk av e-helse i hele Østersjøregionen styrkes både hos befolkningen og ansatte i helsesektoren.

Hva er våre mål?

Større aksept for IKT i helsevesenet

Selv når alle har tilgang på grunnleggende IKT-teknologi, som for eksempel mobiltelefon og pc, er bruken av IKT i helsevesenet ikke en selvfølge. Aksept for e-helse varierer både hos befolkningen generelt og hos helsesepersonell. Uten alminnelig aksept for e-helse, er en fortløpende forbedring av helseforebyggende teknologier ikke mulig. Derfor er det overordnete målet til ”ICT for health”-prosjektet å overbevise mennesker med kroniske sykdommer, og ansatte i helsevesenet i partnerregionen, om å godta e-helse og spre kunnskap om mulighetene ved bruk av e-helseteknologi til forebygging og behandling. Målsettingen gjelder fram til slutten av prosjektet i år 2012.

Landsomfattende erfaringsutveksling mellom landene i partnerregionen

I løpet av prosjektet skal deltakerlandene og -regionene sammenligne og utveksle sine nasjonale og regionale strategier for å forbedre befolkningens og ansatte i helsevesenets kompetanse innen e-helse. E-helseteknologien skal også bidra til bedret forebygging og behandling i en stadig eldre befolkning.
Forbedring av kjennskapen til eHealth hos helsepersonell og befolkningen generelt
Et utvalg av helsepersonell og tilsvarende av mennesker med kroniske sykdommer, blir i et pilotprogram undervist i hvordan e-helseteknologi kan brukes i forebygging og behandling av kroniske sykdommer. Dette vil skje i enkelte av de deltakende regionene.

Forbedring av pasientens ansvar for egen helse

I de regionene hvor pilotprogrammet blir gjennomført, skal mennesker med kronisk hjertesykdom, i samarbeid med helsepersonell, ta i bruk teknologi for selvovervåking med tanke på sekundærforebygging og behandlingsforløp. I tillegg til selvovervåkingen, skal brukerne teste et internettbasert e-læringsprogram, som tilrettelegger læremateriell for livslang forebygging og behandling av kroniske sykdommer. Pilotprogrammet konsentrerer seg om kroniske hjertesykdommer, og er ment å kunne tjene som et forbilde for denne anvendelsen også ved andre kroniske sykdommer.

Forbedring av mobiliteten til brukere med kroniske sykdommer

En del av brukerne med kronisk hjertesykdom deltar i et pilotprogram der en flerspråklig elektronisk pasientmappe blir testet ut. Den vesentligste informasjonen blir gitt av pasienten selv. En elektronisk pasientmappe vil forbedre mobiliteten til mennesker med kroniske sykdommer, fordi de da lettere og sikrere kan gjennomføre reiser, i ferie- eller jobbsammenheng, til europeiske naboland.

Hvordan oppnår vi våre mål?

Landsomfattende samarbeid for bedre helse

Det finnes flere løsninger på problemene i prosjektregionen. Forskjellige land og regioner har ulike fremgangsmåter for å imøtekomme prosjektets tematikk. Det er derfor viktig med en flernasjonal dialog for å utveksle erfaringer og for å kunne lære av hverandre. Prosjektet anvender IKT-løsninger som for eksempel ”online-diskusjoner” for erfaringsutveksling.

Tre pilotprogrammer i Prosjektregionene

Innenfor rammen av prosjektet er det tre pilotanvendelser med følgende hovedtjenester: et omfangsrikt system for selvovervåking hos pasienter med kronisk hjertesvikt (WP4), oppdragende innhold for forbedring av bruken av e-helse av helsepersonell og helsebrukere (WP5) samt en flerspråklig personlig helseportal, hvor pasienter med kroniske sykdommer kan dokumentere sin sykdomsmappe elektronisk. Dette vil gjøre deres mobilitet ved utenlandsreiser lettere (WP6). Alle utviklede og standardiserte løsninger blir, gjennom et nettverk av distributører, tilbudt alle tjenesteytere i helsevesenet og offentlige instanser i Østersjøregionen.

Utbredelse og dialog med pasienter og helsepersonell

Prosjektet analyserer virkningen av den økende gjennomsnittsalder i befolkningen på helsevesenet, og identifiserer og viderefører strategier for kapasitetsøkning ved bruk av e-helse i forebyggende arbeid og behandling av kroniske sykdommer. Resultatene vil bli formidlet ved en regionssomfattende diskusjonsrunde med interessenter fra politikken, helsesektoren, bedrifter og investorer fra Østersjøregionen.

Hva består prosjekttjenestene av?

Gjennomføringen av prosjektet er delt inn i seks arbeidspakker (WP). Arbeidspakke 1 og 2 danner det strategiske rammesystem for det overnasjonale nettverket og spesifiserer strukturen og organiseringen i samarbeidet. I arbeidspakkene 4 og 6 utvikles og gjennomføres tekniske løsninger og standarder for overnasjonale e-helseanvendelser i området e-helsebruk. Arbeidspakke 3 konsentrerer seg om strategier for å forbedre aksepten av e-helseteknologi. Arbeidspakke 5 konsentrerer seg om opplæring og utdanning i bruk av e-helseteknologier.

WP1 Prosjektledelse og forvaltning

Forventet resultat: høy grad av prosjektkvalitet gjennom effektiv prosjekledelse og forvaltning.

WP2 Kommunikasjon og informasjon

Forventet resultat: effektiv intern og ekstern kommunikasjon og utbredelse av prosjektoppgaver og delresultater.

WP3 Strategier for forbedring av sosial kompetanse hos befolkningen og blant helsepersonell, ved bruk av e-helseteknologi

Forventet resultat: Oversikt over kopierbare, regionale strategier og metoder, som henviser til bruk av IKT-løsninger hos eldre mennesker med kroniske sykdommer, herunder forbedring av bruken og omgang med IKT hos eldre. Innspill på dette kommer gjennom bevissthetstrening og diskusjon mellom interesserepresentanter fra politikk, helsesektoren og bedrifter. En overnasjonal analyse om virkningen av en stadig eldre befolkning og av kroniske sykdommer, på helsesektoren i Østersjøregionen, skal tjene som grunnlag for de overnasjonale samtalene mellom politikere, helsesektoren og bedrifter, angående nyttepotensialet av e-helse.

WP4 Hjelp til selvhjelp for pasienter med kronisk hjertesykdom gjennom livslang læring og selvovervåking

Forventet resultat: Systemer for selvovervåking og til selvstendig lære, blir brukt av 400 pasienter med kronisk hjertesvikt og helsepersonell, som med dette gir direkte feedback til helseinformasjonen i pilotregionen. Tjenestene vil, etter prosjektets avslutning, tilbys organisasjoner og offentlige instanser i Østersjøregionen.

WP5 Videreutdanning av helsepersonell og pasienter med kronisk sykdom i bruk av e-helseteknologier

Forventet resultat: Videreutdanningskurs i bruk av e-helseteknologier for helsepersonell, pasienter med kroniske sykdommer og eldre mennesker (tre moduler). Dette blir i prosjektperioden brukt av pasienter og helsepersonell i de regionene som deltar i pilotprogrammet. I etterhånd tilbys dette til offentlige instanser i Østersjøregionen.

WP6 Muliggjør dokumentasjon av helseinformasjon i en flerspråklig, personlig helseportal for mobile pasienter

Forventet resultat: Den flerspråklige helseportalen med internasjonal, forståelig medisinsk informasjon, blir brukt av 400 pasienter fra WP4-pilotprogrammet. Helseportalen og de tilhørende selvovervåkningstjenestene blir, etter prosjektets avslutning, tilbudt og sendt organisasjoner og offentlige instanser i Østersjøregionen.

Hvem er partnerne?

Dette prosjektpartnerskapet består av fagpersoner fra sykehus, universiteter, regionale helseforebyggende institusjoner, lokalforvaltninger og ”telemedieeksperter” fra Østersjøområdet. Prosjektet profiterer av ”eHealth for Regions“-nettverket og dennes Political Strategic Board (PSB), som ble grunnlagt ved INTERREG IIIB-prosjektet for bevissthetsutdannelse og -spredning.