finlandDownload the ICT flyer in Finnish.

Miksi ICT for Health -hanke?

Kroonisten sairauksien lukumäärä erityisesti iäkkäämpien ihmisten keskuudessa kasvaa Itämeren alueella jatkuvasti väestön ikääntymisen seurauksena. Tämä on erittäin suuri haaste sekä kansalaisten hyvinvoinnin että julkisen terveydenhuollon kannalta. Ratkaisu tähän ajankohtaiseen ongelmaan löytyy nk. sähköisen terveydenhuollon eli eHealthin sovellutuksista, jotka hyödyntävät informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa (ICT). eHealth teknologialla pystytään tarjoamaan parempia ja tehokkaampia terveydenhuollon palveluja kaikille säästämättä hoidon laadusta.

Korkealuokkaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon varmistaminen ICT-ratkaisujen avulla

eHealth-teknologian avulla potilaat pystyvät ottamaan itse enemmän vastuuta omasta terveydestään ja elämänlaadustaan. Lisäksi sähköisen terveydenhuollon sovellutusten avulla voidaan saavuttaa kustannustehokkaampaa terveydenhuoltoa. eHealth-teknologian käyttö mahdollistaa entistä paremman yhteistyön potilaan ja terveydenhuollon henkilökunnan välillä sekä potilaan osallistumisen kroonisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon itse aktiivisesti. Siten ICT:tä voidaan hyödyntää varmistamaan väestölle laadullisesti korkealuokkainen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto.

ICT:n laajempi hyväksyntä terveydenhuollossa on tärkeää tulevaisuuden terveydenhuollon ajatellen

Vaikka perustason eHealth-teknologia on suurelta osin jo markkinoilla, vaihtelee sekä kansalaisten että terveydenhuollon ammattilaisten tietämys sekä valmius hyväksyä ICT:n käyttö osana terveydenhuoltoa suuresti. ICT:n laaja-alaisempi hyödyntäminen terveydenhuollossa on kuitenkin perusedellytys uusien ennaltaehkäisevien terveydenhuollon teknologioiden kehittämiselle, soveltamiselle sekä niiden tuottamiselle. Siksi väestön ja terveydenhuollon henkilökunnan sosiaalisen valmiuden ja tietotason vahvistaminen eHealth-teknologian käyttömahdollisuuksista koko Itämeren alueella on erittäin tärkeää.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

ICT:n laajempi hyväksyntä terveydenhuollon alalla

Vaikka melkein kaikilla meillä on jo mahdollisuus käyttää perustason IC-teknologiaa kuten matkapuhelimia ja tietokoneita, ei IC-teknologian käyttö terveydenhuollossa ole vielä itsestään selvää. eHealthin hyväksyntä vaihtelee suuresti sekä väestön että terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Ilman eHealthin yleistä hyväksyntää ei ole kuitenkaan mahdollista jatkaa uusien ennaltaehkäisevien terveydenhuollon teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Siksi ”ICT for Health”-projektin päätavoite on lisätä eHealth sovellutusten hyväksyntää terveydenhuollon ammattilaisten sekä kroonisesti sairaan väestön keskuudessa. Lisäksi hankkeella pyritään saamaan terveydenhuollon ammattilaisia hyödyntämään eHealth’ia entistä paremmin sekä varmistamaan kaikille käyttömahdollisuus ja tarvittava tietotaso eHealth-teknologioiden hyödyntämisessä projektin loppuun mennessä vuonna 2012.

Kansainvälinen kokemusten vaihto yhteistyöalueiden välillä

Projektin aikana hankealueet vertailevat kansallisia ja alueellisia strategioitaan liittyen eHealth-teknologioiden käyttöön ikääntynyttä väestöä koskevassa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Alueet myös vaihtavat kokemuksiaan strategioidensa toteuttamisessa kansalaisten ja terveydenhuollon henkilökunnan sosiaalisten taitojen parantamiseksi.

Lisätään terveydenhuollon henkilökunnan ja väestön tietämystä eHealthistä ja sen mahdollisuuksista

Osa hankealueista osallistuu pilottikokeiluihin, joissa terveydenhuollon henkilökuntaa ja kroonisesti sairasta väestöä koulutetaan eHealth-teknologioiden käyttämiseen kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa.

Lisätään potilaiden vastuuta omasta terveydentilasta

Hankkeen aikana pilottikokeilualueilla joukko kroonisesti sydänsairaita testaa IC-teknologiaan pohjautuvaa terveydentilan itseseurantajärjestelmää yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Itsetarkkailun lisäksi pilottikokeiluun osallistuvat testaavat internetpohjaista, sähköistä oppimisalustaa (eLearning-ohjelma), joka sisältää oppimateriaalia kroonisten sairauksien ehkäisystä ja hoidosta. Pilottikokeilussa keskitytään kroonisiin sydänsairauksiin, joita voidaan käyttää esimerkkinä sähköisen oppimisalustan käytöstä muiden kroonisten sairauksien yhteydessä.

Kroonisesti sairaiden liikkuvuuden parantaminen

Joukko kroonisesti sydänsairaita osallistuu hankkeen aikana pilottikokeiluun, jossa testataan monikielistä sähköistä potilasrekisteriä. Potilas syöttää itse olennaiset terveystiedot potilasrekisteriinsä. Sähköinen potilasrekisteri lisää kroonisesti sairaiden kansalaisten mahdollisuutta liikkua, koska se tekee muihin Euroopan maihin suuntautuvista työ- ja lomamatkoista entistä turvallisempia.

Miten saavutamme asetetut tavoitteet?

Kansainvälinen yhteistyö terveyden hyväksi

Projektialueiden ongelmat voidaan ratkaista usealla eri tavalla. Eri mailla ja alueilla on omat lähestymistapansa projektin aihepiiriin. Tästä johtuen kansainvälinen dialogi on olennainen osa kokemusten vaihtoa ja toinen toisiltaan oppimisessa. Projekti hyödyntää ICT-ratkaisuja kuten esim. internetissä käytäviä online-keskusteluja kokemusten vaihdossa.

Kolme pilottikokeilua projektialueella

Projektin yhteydessä tehdään kolme erilaista pilottikokeilua, jotka sisältävät seuraavat päätoiminnot: itseseurantajärjestelmä sydämen kroonisesta vajaatoiminnasta kärsiville potilaille (WP4), terveydenhuollon henkilökunnalle ja kansalaisille suunniteltu koulutusohjelma, jonka tavoitteena on eHealthin parempi hyödyntäminen (WP5) sekä monikielinen henkilökohtainen potilasrekisteri, joka mahdollistaa sen, että kroonisesti sairaat kansalaiset voivat itse dokumentoida terveystietonsa sähköiseen muotoon ja täten parantaa mahdollisuuksiaan liikkua ulkomailla (WP6). Kaikki kehitetyt standardiratkaisut tarjotaan ja välitetään olemassa olevan jakeluverkoston kautta terveydenhuollon palveluja tarjoaville yrityksille sekä julkiselle sektorille Itämeren alueella.

Tiedonjako sekä dialogi kansalaisten ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa

Projekti analysoi väestön ikääntymisen vaikutusta terveydenhuoltoon. Projekti pyrkii tunnistamaan ja levittämään strategioita eHealthin hyödyntämisen lisäämiseksi kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Hankkeen tuloksia levitetään Itämeren alueen politiikan, terveydenhuollon ja talouselämän sidosryhmien edustajista koostuvan kansainvälisen keskusteluryhmän välityksellä.

Mitä tuloksia projektilta odotetaan?

Projektin toteutus on jaettu kuuteen työpakettiin (WP). Työpaketit 1 ja 2 muodostavat hankkeen teknisen toteuttamiskehyksen ja tukevat kansainvälistä hankeyhteisöä projektin tavoitteiden saavuttamisessa. Työpakettien 4 ja 6 avulla kehitetään ja toteutetaan e-Health-ratkaisuja koskevia teknisiä malleja ja standardeja. Työpaketti 3 keskittyy eHealth-teknologioiden hyväksymistä edistävien strategioiden kehittämiseen ja työpaketissa 5 keskitytään eHealth koulutukseen ja opetukseen.

WP1 Projektijohto ja -hallinto

Odotettu tulos: korkealaatuinen projekti tehokkaan projektijohdon ja -hallinnon ansiosta.

WP2 Viestintä ja tiedotus

Odotettu tulos: tehokas sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä projektin toimintojen ja välitulosten levitys.

WP3 Kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kykyä käyttää ja hyväksyä eHealth-teknologiaa terveydenhuollossa kehittävät strategiat

Odotettu tulos: Yleiskatsaus alueellisista strategioista ja menettelyistä ICT-ratkaisujen käyttöönoton lisäämiseksi ikääntyneiden kroonisesti sairaiden hoidossa sekä vanhempien kansalaisten IC-teknologiaosaamisen kehittämiseksi. Kansainvälinen analyysi ikääntymisen vaikutuksesta terveydenhuoltoon sekä kroonisiin sairauksiin Itämeren alueella. Katsauksen ja analyysin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua eHealthin käyttöpotentiaalista politiikan, terveydenhuollon sekä talouselämän edustajien välillä.

WP4 Kroonisesti sydänsairaiden omasta terveydentilastaan vastaamisen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen

Odotettu tulos: Hankealueella 400 sydämen kroonisesta vajaatoiminnasta kärsivää potilasta testaa yhteistyössä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa itseseurantajärjestelmää, joka antaa potilaalle säännöllisesti palautetta potilaan terveydentilasta. Projektin päätyttyä pilottikokeilun tulokset raportoidaan ja jaetaan Itämeren alueen sidosryhmäorganisaatioille ja julkiselle sektorille.

WP5 eHealth koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen terveydenhuollon ammattilaisille sekä kroonisesti sairaille

Odotettu tulos: Järjestetään pilottikokeilualueilla eHealth koulutuksia terveydenhuollon ammattilaisille, kroonisesti sairaille ja ikääntyneelle väestölle (= 3 eri koulutusmoduulia). Hankkeen jälkeen eHealth koulutuksia tullaan tarjoamaan yleisesti Itämeren alueen väestölle.

WP6 Kroonisesti sairaiden liikkuvuuden lisääminen monikieliseen henkilökohtaiseen sähköisen potilastietorekisterin avulla

Odotettu tulos: Hankealueella 400 pilottikokeiluun osallistuvaa kroonisesti sairasta potilasta testaa monikielistä henkilökohtaista sähköistä potilastietorekisteriä, joka sisältää lääketieteellistä tietoa henkilön terveydentilaan liittyen.

Ketkä ovat projektin yhteistyökumppaneita?

ICT for Health hankkeen kumppanit edustavat Itämeren alueen maiden terveydenhuollon ammattilaisia sairaaloista ja korkeakouluista, paikallishallintoa, kuntia ja telelääketieteen asiantuntijoita. Projekti hyödyntää ”eHealth for Regions” -verkostoa ja sen Political Strategic Board’ia (PSB), joka perustettiin INTERREG IIIB-projektin yhteydessä.